Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014) i članka 24. Statuta Gradskog puhačkog orkestra Križevci od 15.3.2002., 17.12.2005. i 28.1.2007., Skupština Gradskog puhačkog orkestra Križevci na sjednici održanoj  21. veljače 2015. godine donijela je

STATUT
GRADSKOG PUHAČKOG ORKESTRA KRIŽEVCI

I. TEMELJNE ODREDBE

ÄŒlanak 1.

Gradski puhački orkestar Križevci utemeljen je 25. veljače 1995. godine pod imenom Gradska limena glazba Križevci (u nastavku teksta: Udruga).
Od 15. ožujka 2002. naziv udruge je Gradski puhački orkestar Križevci.

 

ÄŒlanak 2.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem Udruga djeluje; izgled pečata Udruge; zastupanje; ciljevi i ciljane skupine; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak postojanja Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

 

ÄŒlanak 3.

Naziv Udruge glasi: Gradski puhački orkestar Križevci.

 

ÄŒlanak 4.

Udruga je registrirana pri uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske i inozemstva. Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

ÄŒlanak 5.

Sjedište Udruge je u Križevcima, Ulica Antuna Gustava Matoša br. 4 (zgrada Hrvatskog doma).

 

ÄŒlanak 5.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 23 mm. U sredini pečata nalazi se znak glazbene lire. Oko lire ispisan je naziv Udruge „Gradski puhački orkestar Križevci“.

 

ÄŒlanak 6.

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge su Predsjednik Udruge i Tajnik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

 

 II. CILJEVI UDRUGE I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

ÄŒlanak 7.

Ciljevi Udruge su poticanje, pomaganje i razvijanje amaterskog bavljenja glazbom, popularizacija puhačke glazbe, organizacija koncerata i manifestacija, suradnja i povezivanje s drugim sličnim udrugama, ustanovama i organizacijama.

 

ÄŒlanak 8.

Ciljane skupine Udruge su:

– graÄ‘ani – opća populacija

– darovita djeca i mladi

– djeca – opća populacija

– mladi – opća populacija

– udruge i graÄ‘anske inicijative

– volonteri

– ostali.

 

ÄŒlanak 9.

Područje djelovanja Udruge je kultura i umjetnost.

 

ÄŒlanak 10.

Djelatnosti Udruge su:

– glazba i glazbeno scenske umjetnosti

– kulturno‐umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam

– glazbene i scenske manifestacije i festivali

– strukovno povezivanje i stručno usavrÅ¡avanje članova

– suradnja s drugim udrugama i organizacijama u domovini i inozemstvu

– obavljanje i drugih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

 

ÄŒlanak 11.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

– usluge sviranja Orkestra na proslavama ili drugim manifestacijama drugih fizičkih i pravnih osoba

– prodaja izdanja (pisanih, slikovnih ili zvukovnih) nastalih obavljanjem djelatnosti Udruge

Svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima Udruge koristit će se u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge i provođenja djelatnosti Udruge.

 

 

ÄŒlanak 12.

Rad i djelovanje Udruge je javno. Javnost rada i djelovanja osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala, objavom na Web stranicama Udruge i putem sjednica tijela Udruge.

 

 

III. ÄŒLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ÄŒLANOVA

ÄŒlanak 13.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi mogu biti poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske koji se bave glazbom te drugi građani koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti razvoju Udruge.

Pridruženim članom Udruge može i maloljetna osoba mlađa od 14 godina te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti za koju pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetne osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Redovnim članom mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnosti Udruge. Predstavnika pravne osobe u Udruzi imenuje ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe.
Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Udruge.

 

ÄŒlanak 14.

Članove u članstvo prima Upravni odbor Udruge. Odluku o prijamu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

ÄŒlanak 15.

Popis članova Udruge vodi Tajnik. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži sljedeće podatke:

– osobno ime (naziv)

– OIB

– datum roÄ‘enja

– datum pristupanja Udruzi

– kategoriju članstva (redovni, pridruženi, počasni)

– datum prestanka članstva u Udruzi

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

 

ÄŒlanak 16.

Udruga može donijeti odluku o obveznom plaćanju članarine za članove Udruge. Odluku o plaćanju članarine donosi Upravni odbor. Visina članarine može biti utvrđena u većem iznosu za pravne osobe od iznosa utvrđenog za fizičke osobe.

 

ÄŒlanak 17.

Prava i obveze članova jesu:
– da biraju i budu birani u tijela Udruge
– da budu obavijeÅ¡teni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
– da aktivno sudjeluju u izvrÅ¡avanju djelatnosti Udruge i doprinose ostvarivanju njenih ciljeva
– da daju prijedloge, miÅ¡ljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela
– da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge te odluka tijela Udruge
– da redovito plaćaju članarinu, ukoliko postoji odluka o njenom obveznom plaćanju
– da čuvaju i podižu ugled Udruge.

 

ÄŒlanak 18.

Protiv člana Udruge koji se ogriješio o odredbe Statuta i drugih općih akata Udruge te odluka njenih tijela Upravni odbor može voditi stegovni postupak i izreći stegovne mjere:
– opomena i
– isključenje iz članstva Udruge.
Protiv odluke o izricanju stegovne mjere član može uložiti žalbu Skupštini u roku 15 dana računajući od dana dostave odluke.

 

ÄŒlanak 19.

Članu Udruge može prestati članstvo ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interes Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu ili aktivno ne sudjeluje u radu tijela ili sekcija Udruge u periodu ne manjem od 6 mjeseci.
Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor Udruge.
Član ima pravo žalbe Skupštini u roku 15 dana računajući od dana dostave odluke. Odluka Skupštine o prestanku članstva je konačna.

 

ÄŒlanak 20.

ÄŒlanstvo u Udruzi prestaje:
– prestankom djelovanja Udruge
– pismenom izjavom o istupanju iz članstva
– isključenjem

 

 IV. UNUTARNJI USTROJ UDRUGE

ÄŒlanak 21.

Tijela Udruge jesu:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Predsjednik Udruge
4. Tajnik Udruge
5. Nadzorni odbor

 

SKUPÅ TINA

 

ÄŒlanak 22.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je punoljetni poslovno sposobni redovni članovi Udruge upisani u popis članova Udruge i predstavnici pravnih osoba koje su članovi Udruge.

Pravo glasa na sjednicama Skupštine mogu imati i pridruženi članovi Udruge, maloljetne osobe starije od 16 godina uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Skupštini mogu prisustvovati, ali bez prava glasovanja i svi ostali članovi Udruge, počasni članovi i članovi sa ograničenom poslovnom sposobnosti ili bez poslovne sposobnosti i maloljetne osobe mlađe od 16 godina.
Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna. Redovna skupština Udruge održava se u pravilu jednom godišnje, a izborna svake 2 godine.
Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 ukupnog broja redovnih članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev 1/3 ukupnog broja redovnih članova Udruge, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

U slučaju isteka mandata tijelima, ostavke ili smrti Predsjednika, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova Udruge koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

ÄŒlanak 23.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pisanih poziva članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

 

 

ÄŒlanak 24.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova Udruge s pravom glasa na Skupštini.
Ako Skupštini ne pristupi polovina članova s pravom glasa, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje ¼ članova Udruge s pravom glasa.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova s pravom glasa, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Udruge s pravom glasa.

 

ÄŒlanak 25.

Skupština Udruge:
– donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
– donosi druge akte potrebne za djelovanje Udruge,
– bira i razrjeÅ¡ava članove Upravnog i Nadzornog odbora, Predsjednika i Tajnika Udruge, Likvidatora
– donosi financijski plan i usvaja zavrÅ¡ni račun,
– razmatra izvješće o radu predsjednika Udruge,
– odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
– odlučuje o udruživanju s drugim udrugama, učlanjivanju u druge udruge ili istupanju iz njih,
– rjeÅ¡ava žalbe članova Udruge u drugom stupnju,
– odlučuje o prestanku rada Udruge,

– odlučuje o prijemu u počasno članstvo,
– daje smjernice za rad Udruge.

 

ÄŒlanak 26.

Upravni odbor, predsjednika i tajnika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

UPRAVNI ODBOR

 

ÄŒlanak 27.

Upravni odbor je izvršno tijelo koje rukovodi radom Udruge. Upravni odbor ima 7 članova koje bira Skupština na vrijeme od 2 godine.
O načinu izbora članova Upravnog odbora odlučuje Skupština, vodeći računa da budu zastupljeni predstavnici svih djelatnosti Udruge.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

 

ÄŒlanak 28.

Upravni odbor:
– utvrÄ‘uje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
– utvrÄ‘uje prijedlog financijskog plana i zavrÅ¡nog računa,
– podnosi SkupÅ¡tini godiÅ¡nje izvješće o radu,
– odlučuje o visini članarine,
– odlučuje o prijamu i isključenju iz članstva,
– brine se o informiranju članstva i javnosti,

– upravlja imovinom Udruge
– odlučuje o koriÅ¡tenju sredstava Udruge, o nabavci, posudbi i rashodovanju sredstava (glazbala, odjeće i dr.),
– osniva vijeća, sekcije, odbore, komisije i druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva Udruge,

– brine o upoznavanju javnosti s radom SkupÅ¡tine Udruge
– obavlja i druge aktivnosti koje mu SkupÅ¡tina stavi u nadležnost.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora. O radu sjednice vodi se zapisnik.
Sjednicama Upravnog odbora mogu pribivati i predsjednici komisija, odbora i drugih radnih tijela kad se raspravlja o njihovim zaduženjima, ali bez prava odlučivanja.

 

PREDSJEDNIK

 

ÄŒlanak 29.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjedava sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština na vrijeme od 2 godine, s time da može biti biran više puta za redom.
Predsjednik Udruge:
– saziva sjednice SkupÅ¡tine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red
– provodi odluke SkupÅ¡tine i rukovodi radom Udruge izmeÄ‘u dviju sjednica SkupÅ¡tine

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge.

– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupÅ¡tine, ako statutom nije drukčije propisano

– odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

TAJNIK

 

ÄŒlanak 30.

Tajnika Udruge bira Skupština na vrijeme od 2 godine i može biti biran ponovo.
Tajnik Udruge:
– član je Upravnog odbora

– zajedno sa predsjednikom ravnopravno zastupa Udrugu
– priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi SkupÅ¡tina
– brine o urednom voÄ‘enju popisa članova
– vodi zapisnike sa sjednica SkupÅ¡tine i Upravnog odbora
– vodi i čuva arhiv Udruge
– rukovodi radom Udruge u odsutnosti ili spriječenosti predsjednika.

 

NADZORNI ODBOR

 

ÄŒlanak 31.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 2 godine i mogu biti birani ponovo.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

 

ÄŒlanak 32.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
– primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge
– materijalno-financijsko poslovanje i koriÅ¡tenje imovinom Udruge
– ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata Udruge
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri SkupÅ¡tina.

 

ÄŒlanak 33.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u svu dokumentaciju i podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni Odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povreda Statuta i drugih općih akata Udruge.

 

ÄŒlanak 34.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe 26. ovog Statuta.

 

LIKVIDATOR

 

ÄŒlanak 35.

Likvidatora Udruge bira i razrješava Skupština bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likviatora.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba, a ne mora biti član Udruge.

Likvidator ima pravo, ovisno o mogućnostima, na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge u visini koju određuje Skupština.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga. Likvidator obavlja sve poslove sukladno svojoj nadležnosti propisanoj Zakonom i drugim propisima.

 

SVIRAČ, VODITELJ I UMJETNIČKO VIJEĆE

 

ÄŒlanak 36.

Svirač u orkestru može postati svaka osoba koja je osposobljena za sviranje puhačkih i ostalih instrumenata.
Ocjenu sviračke sposobnosti provodi Umjetničko vijeće koje u tu svrhu može raspisati audiciju, nakon čega prijedlog za uključivanje u članstvo daje Upravnom odboru na razmatranje.

 

ÄŒlanak 37.

Orkestar ima stručnog voditelja – dirigenta (u daljnjem tekstu voditelj). Voditelj je osoba koja priprema, uvježbava i predvodi javno izvođenje glazbeno-umjetničkog programa. Prava, obveze i odgovornosti voditelja utvrđuju se posebnim ugovorom.
Ugovor s voditeljem sklapa u ime Udruge predsjednik Udruge sukladno pozitivnim zakonskim propisima važećim na dan sklapanja ugovora. Visinu naknade voditelju određuje Upravni odbor.

ÄŒlanak 38.

Upravni odbor izabire Umjetničko vijeće od 3 člana, od kojih je jedan član voditelj, za izbor umjetničkog programa i primanje članova Udruge – svirača.

ÄŒlanak 39.

Članovi Udruge mogu ostvariti pravo na naknadu putnih troškova i pravo na dnevnicu, o čemu odlučuje Upravni odbor.

 

ÄŒlanak 40.

Članovi Udruge svirači dužni su redovito dolaziti na sve probe i nastupe, korektno se odnositi prema voditelju i ostalim članovima orkestra te savjesno izvršavati sadržaje programa.
Članovi Udruge dužni su brižno čuvati imovinu Udruge koja im je dana na privremeno korištenje radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge.

 

 V. IMOVINA UDRUGE

ÄŒlanak 41.

Imovinu Udruge čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Udruga ostvaruje od:
– članarine,
– donacija i sponzorstava,
– sredstava dobijenih od Grada Križevaca, drugih tijela, institucija i pojedinaca koji podupiru rad i djelovanje Udruge,
– sredstava ostvarenih organiziranjem programa,
– ostalih prihoda ostvarenih obavljanjem dopuÅ¡tenih djelatnosti, sukladno Zakonu.

 

ÄŒlanak 42.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Ukupna novčana sredstva prihoda i rashoda predviđaju se financijskim planom koji predlaže Upravni odbor, a donosi Skupština. Naredbodavatelji za raspolaganje novčanim sredstvima Udruge su Predsjednik i Tajnik Udruge.
Financijsko poslovanje Udruge vodi stručna osoba. Odluku o tome donosi Upravni odbor. Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijsko izvješće prema propisima kojima se uređuje vođenje računovodstva neprofitnih organizacija. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Udruga će ostvarenu dobit koristiti za obavljanje i unapređivanje svoje djelatnosti.

 

ÄŒlanak 43.

Cjelokupnom imovinom Udruge potrebnom za obavljanje njenih djelatnosti (glazbala, odjeća, note, pomoćna sredstva i sl.) upravlja Upravni odbor.
Imovina se knjižno vodi pomoću knjigovodstvene evidencije.
Posudbu glazbala i predmeta članovima može odobriti samo Upravni odbor i to uz pisano zaduženje koje potpisuje predsjednik ili tajnik Udruge.

 

ÄŒlanak 44.

Na kraju svake kalendarske godine obavlja se inventura imovine koju provodi komisija sastavljena od 3 člana. Inventarno stanje ovjerava i potpisuje predsjednik ili tajnik Udruge.
O manjkovima i naknadi štete na imovini odlučuje Upravni odbor.
Rashodovanje imovine obavlja komisija za rashodovanje koju imenuje Upravni odbor. Konačnu odluku o rashodovanju imovine donosi Upravni odbor, o čemu je obavezan upoznati Skupštinu.

 VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

ÄŒlanak 45.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Udruge i članovi njenih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 

VII. NADZOR

 

ÄŒlanak 46.

Članovi Udruge samo nadziru rad Udruge. Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dna od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

 

VIII. PRESTANAK UDRUGE

ÄŒlanak 47.

Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština. Udruga prestaje radom i u slučajevima propisanim Zakonom. Odluka o prestanku rada Udruge donosi se dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruge s pravom glasa.
Prestankom rada Udruge cjelokupna imovina Udruge prelazi u vlasništvo Grada Križevaca, a predaje se na korištenje i čuvanje Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci.

 

 IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SKUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

ÄŒlanak 48.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljani, a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna, Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRÅ NE ODREDBE

ÄŒlanak 49.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku na koji se donosi Statut. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Upravni odbor podnosi Skupštini samostalno ili na prijedlog deset posto članova Udruge s pravom glasa.

 

 

ÄŒlanak 50.

Tumačenje odredaba Statuta daje Upravni odbor Udruge.

 

ÄŒlanak 51.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

ÄŒlanak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga pri Uredu za opću upravu Koprivničko-križevačke županije. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Gradskog puhačkog orkestra Križevci broj: 01/02 od 15.03.2002., 17.12.2005. godine i broj 01/07 od 28.1.2007.

 

 

 

Broj 01/15

U Križevcima, 21. veljače 2015.

Predsjednik Udruge